{embedia media=http://www.youtube.com/v/t2GDgddnB80}

Uploaded by Fluckr on 12/Dec/2011

Black Infinity là ban nhạc đại diện duy nhất cho miền Nam đồng hành xuyên suốt nửa chặng đường còn lại cùng Rockstorm. Bão Cảm Xúc sẽ còn 2 chặng cuối là Cần Thơ (17/12) và Tp.HCM (23/12)

Uploaded by Fluckr on 12/Dec/2011

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm phần live của Black Infinity tại Tp. Đà Nẵng do 1 fan ghi hình

{embedia media=http://www.youtube.com/v/EvndTxPH4Xo}