{embedia media=http://www.youtube.com/v/mK0fu2I6khY}

Bộ hình promo cho DVD được thực hiện Cafe Trầm Studio

Uploaded by Fluckr on 14/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 14/Sep/2011

Uploaded by Fluckr on 14/Sep/2011
Nhiếp ảnh gia Cafe Trầm – người thực hiện bộ ảnh cho Black Infinity