Nằm trong tuần lệ "ăn chơi" của sinh viên sau tháng 3 – tháng thanh
niên, "Shake at BK" show nhất định sẽ đem đến cho tất cả rock fan chúng
ta một không khí thực sự rock và shake mệt nghỉ từ đâu chí cuối…cùng
Melodic Death Metal, Thrash Metal, Heavy Metal và Modern Metal.

Không chần chừ gì nữa, các rockfans Hà Nội đang khát rockshow hãy cùng đến tham dự và hết mình với Rock.