SagoMetal: THIÊN ĐƯỜNG & ĐỊA NGỤC (55minutes)

1. Lucife
2. Điện Biên Phủ
3. Dòng Thác Lũ
4. Baghdad Khói Lửa
5. Biển Ru
6. Giấc Mơ Tuyệt Vời
7. Sóng Đại Dương
8. Ngày Tận Thế
9. Khúc Nhạc Thiên Đường

End of roaD: CÙNG ĐƯỜNG
http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//eorfront.jpg

1. Intro
2. Bóng Ma
3. Kẻ Hai Mặt
4. Đắng
5. Vết Xe

Các bạn fans quan tâm hãy cùng đến tham dự (Vào cửa free, nước ngọt free)