Categories Rock Thế giới

Một bài hát mới của Blood Red Throne

http://pix.hehemetal.com/2007/store/brt_logo_1bbab3c9.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/blood_red_throne_01_24c28fc8.jpeg