các bạn có thể vào http://www.rockfanclub.org/rockcafe/viewtopic.php?p=30118#30118 để Download album này