Acoustic Cafe:
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+084-8) 930 2239

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/16/42129b31.jpeg