Đây là chương trình Âm nhạc Đa phong cách do Nokia tổ chức, thực hiện miễn phí cho sinh viên.