SagoMetal sẽ trình diễn các sáng tác mới của mình.

Lazee Dolls với phần giao lưu với khán giả và thể hiện 4 sáng tác của mình.