Từ 9h30, các ban nhạc đã đến New World.

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/4ba7bd82.jpeg
UnlimiteD

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/338524fd.jpeg
Gerard Way – trưởng ban nhạc MCR là nhân vật xuất hiện đầu tiên

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/6647ed0b.jpeg
Ngũ Cung

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/45e46869.jpeg
5 thành viên của MRC
https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/3ac17d23.jpeg
Ngũ Cung và UnlmiteD

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/31f7b8b4.jpeg
MRC bước vào phòng họp báo

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/41e38feb.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/491ea8bd.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/6ed79e6b.jpeg
Gerard phát biểu

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/410f7fb5.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/5335b11b.jpeg
Trả lời báo chí

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/5fba087b.jpeg
3 ban nhạc trong đêm Tiger Unite 08

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/60225b33.jpeg
UnlimiteD và MCR

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/308a1b7f.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/89f242f0.jpeg
MCR