Categories Rock Việt

Bão Rock đánh tan trường đua Phú Thọ

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/133919dd.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/68be1daf.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/38760c06.jpeg

Unlimited

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/4e9db890.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/122b8560.jpeg
http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/3840b5cc.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/51b382d8.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/488ebc72.jpeg
http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/6dc2ac07.jpeg
Vivien – ban nhạc đến từ Nhật

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/32abf7bd.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/45851b55.jpeg
The Light

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/446c0043.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/57b1132a.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/2a18ed37.jpeg

Gạt tàn đầy

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/2a346800.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/400fcf65.jpeg
Da Vàng

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/508edb85.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/35e4eb89.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/49142cd6.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/13/4fedf6ba.jpeg