Categories Rock Việt

Rock Cá Vàng 14.6.2007,1 số hình ảnh

2 MC của chương trình, Phan Hoàng Thái và Cường em (vocal của Titanium band)

img48/5483/pict0005c1mk6.jpg

Lazee Dolls band:

 
 
Khán giả :

TITANIUM band:

 
 
MAXich band: