Winfield, AKAT và Purple Balloon là những ban nhạc mới sẽ tham gia giao lưu trong chương trình.

http://hehemetal.com/pix/2008/11/18/54e7827d.jpeg