Các thành viên có mặt sẽ cùng tham gia biểu diễn. Thân mời các bạn đến tham dự.

SRC

http://hehemetal.com/pix/2008/11/18/54e7827d.jpeg