http://pix.hehemetal.com/2007/store//Thanh1.jpg
Viết Thanh: vocal,

http://pix.hehemetal.com/2007/store//Phong2.jpg
Phong: Drum

http://pix.hehemetal.com/2007/store//Quan1.jpg
Quân: Keyboard

http://pix.hehemetal.com/2007/store//Phuong1.jpg
Phương: bass

http://pix.hehemetal.com/2007/store//Loc1.jpg
Lộc: guitar

http://pix.hehemetal.com/2007/store//unl_2007.jpg

Hiện UnlimiteD đang ráo riết luyện tập để tham gia cuộc thi Super Band