Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đánh dấu quá trình 2 năm hoạt động và cũng là sản phẩm âm nhạc cuối cùng mà guitarist Bá Minh thực hiện cùng Big Foot trước khi lên đường đi du học.

{embedia media=http://www.youtube.com/v/x71N_NHi7sM}

Uploaded by Fluckr on 05/Sep/2012