{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mediaz/mp3-streaming/Delight-Careless%20whisper.mp3 height=80}

Delight được thành lập vào năm 2000 và đến nay đã có trong tay 5 album fullength.

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/03/505b2522.jpeg

The image “https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/03/479a671e.jpeg” cannot be displayed, because it contains errors.