Thời gian: 18h00 ngày 17/01/2010
Địa điểm: sân 4A Nhà văn hóa Thanh Niên