Nostradamus – nnhà tiên tri mà khi nhắc đến thì nhân loại sẽ nhớ đến đầu tiên bởi khác với những nhà tiên tri khác, ông có khả năng đoán vận mệnh thế giới trong một thời gian dài, thậm chí đến vài thế kỷ. Năm 1550, ông cho xuất bản  “đứa con” đầu tiên trong sự nghiệp tiên tri của mình và mang lại thành công bất ngờ.  Nostradamus tiếp tục sự nghiệp với hơn 1.000 bài thơ tứ tuyệt mà sau này đã trở thành những lời Sấm Ký của loài người. Tuy nhiên, để tránh con mắt soi xét của chính quyền, ông phải dùng biện pháp chơi chữ và các loại ngôn ngữ khác như Hy Lạp, La Tinh, Italy, Do Thái và Ả Rập… Những lời tiên đoán của Nostradamus về những biến cố trọng đại của thế giới như tật bệnh, chiến tranh, về các thiên tai khủng khiếp, hầu hết đều được chứng minh trong thực tế.

Concept album Nostradamus tập trung vào cuộc sống & thời của nhà tiên tri. Đĩa đầu tiên trình bày nhiều lời tiên đoán khác nhau của ông về tương lai và tận thế. Chính điều này khiến ông bị lưu đày. Sau cái chết của ông, thế giới mới nhận ra sự chính xác trong các tiên đoán của ông.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/24/3b21c6f6.jpeg
Disc 1
1. Dawn of Creation 02:31  
2. Prophecy 05:26  
3. Awakening 00:52  
4. Revelations 07:05  
5. The Four Horsemen 01:35  
6. War 05:04  
7. Sands of Time 02:36  
8. Pestilence and Plague 05:08  
9. Death 07:33  
10. Peace 02:21  
11. Conquest 04:42  
12. Lost Love 04:28  
13. Persecution 06:34  
Disc 2
1. Solitude 01:22  
2. Exiled 06:32  
3. Alone 07:50  
4. Shadows in the Flame 01:10  
5. Visions 05:27  
6. Hope 02:09  
7. New Beginnings 04:56  
8. Calm Before the Storm 02:05  
9. Nostradamus 06:46  
10. Future of Mankind 08:29  

DOWNLOAD  (update link)
Password: hehemetal.com

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/24/35c9ea76.jpeg