Music video single mới vừa được giới thiệu trên Youtube là những hình ảnh tư liệu hơn 15 năm hoạt động âm nhạc của Microwave…

Music Video bởi Microwave.
Songwriters: Trần Ngọc Tùng
Composers: Microwave ft OzzyBui
Studio: Javana’s Home

► Listen to Microwave:
Spotify: http://tiny.cc/MicrowaveSpotify/
Apple Music:
http://tiny.cc/MicrowaveAppleMusic/
YouTube Music:
http://tiny.cc/MicrowaveYoutube/
Deezer:
http://tiny.cc/MicrowaveDeezer/