Những hình ảnh ấn tượng đọng lại từ Rock Storm 2009 Tp Hồ Chí Minh

Dư âm của đêm diễn Rock Storm 2009 Tp Hồ Chí Minh vẫn còn đâu đây. Hãy cùng chúng tôi xem lại một số hình ảnh ân tượng của đêm diễn thu hút gần 25000 khán giả này


http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/2929ebfc.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/52568af7.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/2d0ad4ce.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/481ba677.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/6b77feac.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/565cbd9d.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/3a00597a.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/4c4d4b1d.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/2c16781f.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/5f76a7a2.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/20419a9d.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/32478b6a.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/391157d1.jpeg
http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/632d5d68.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/71a0aaa7.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/58e2c9bb.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/457e4d18.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/3a05e60d.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/69eeb2e0.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/496b5b0d.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/8330c230.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/7452fdd5.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/10/44ef9b7b.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/19b259f5.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/1f34d774.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/3e88d176.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/3580e54a.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/3f77acc8.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/6b39be8f.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/10/5fc334ee.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/643ae93c.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/5e07dcd6.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/2cc3e146.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/434ef475.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/4127b961.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/29c88175.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/6343ef9e.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/49038a6d.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/3f058795.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/5c1487f2.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/53f8d604.jpeg
http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/5561e950.jpeg

Photo: Arena & metal51 & heoconkhatnuoc

Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS