Categories Rock Việt

Những hình ảnh ấn tượng đọng lại từ Rock Storm 2009 Tp Hồ Chí Minh

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/2929ebfc.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/52568af7.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/2d0ad4ce.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/481ba677.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/6b77feac.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/565cbd9d.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/3a00597a.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/4c4d4b1d.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/2c16781f.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/5f76a7a2.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/20419a9d.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/32478b6a.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/391157d1.jpeg
https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/632d5d68.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/71a0aaa7.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/58e2c9bb.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/457e4d18.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/3a05e60d.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/69eeb2e0.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/496b5b0d.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/8330c230.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/7452fdd5.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/10/44ef9b7b.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/19b259f5.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/1f34d774.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/3e88d176.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/3580e54a.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/3f77acc8.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/6b39be8f.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/10/5fc334ee.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/643ae93c.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/5e07dcd6.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/2cc3e146.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/434ef475.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/4127b961.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/29c88175.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/6343ef9e.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/49038a6d.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/3f058795.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/5c1487f2.jpeg

https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/53f8d604.jpeg
https://hehemetal.com/pix/2009/03/09/5561e950.jpeg

Photo: Arena & metal51 & heoconkhatnuoc