Uploaded by Fluckr on 26/Jan/2011

Gồm 5 thành viên :

Y Voyh – Vocals
Ia Koi – Vocals
Siu Bleh – Guitars
Kpak Klơng – Bass
Núp – Drums

Demo đầu tay của ban nhạc có tên: Thúi Quá

{embedia media=http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=856 height=50}