https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/IMG_2664_24654e9a.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/IMG_2718_1cf43c11.jpeg

Guitarist Bảo Anh

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/IMG_2743_4522d8d6.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/IMG_2732_6a9f2e8.jpeg
Bassist Khôi và Guitarist Cương

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/IMG_2763_7b07e53.jpeg
TITANIUM: Bảo Anh, Hoàng Nguyên, Minh Khôi, Tiến Thịnh (Cường em), Chính Cương.

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/IMG_2457_2f49f899.jpeg