Categories Rock Việt

Chùm ảnh Rock Storm 2010 Tp HCM

Một vài hình ảnh từ đêm diễn:


http://farm5.staticflickr.com/4046/4586408409_f7cc8744d6.jpg
Sương Mù

http://farm5.staticflickr.com/4028/4587032570_bc543f0525.jpg
K-hau

http://farm5.staticflickr.com/4030/4586410195_f9e768dbc4.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4034/4587032552_a218d2c0d0.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4010/4586416035_16d0326bbf.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4025/4586416071_2936d157ce.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4056/4586415985_23ecece836.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4060/4586416023_4ff7b6b19c.jpg
Thử lửa

http://farm5.staticflickr.com/4022/4586439405_c758fa6994.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4011/4586440453_c870403796.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4047/4586440433_55ea709212.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4014/4587069698_ee3761490a.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4056/4586456739_b8e939d37f.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4017/4587080688_39388042d8.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4041/4587080692_97db91626a.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4001/4586456049_caabf8a625.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3309/4587087376_f9c6e62bfa.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4004/4587087514_f766078c44.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4054/4586462745_c79e2fa2d4.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4017/4586467055_e580a55357.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4003/4587091894_2c856fbbc7.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4037/4587091906_fa80d80bba.jpg