"Descend Into Depravity" bao gồm 8 track, sẽ được phát hành tại Mỹ vào ngày 18/9 và trên toàn cầu vào ngày 21/9.
3910377664_493f75655d.jpg (500×500)

Tracklist:

1. Your Treachery Will Die With You
2. Shepherd’s Commandment
3. Hopeless Insurrection
4. Conceived Into Enslavement
5. Atrocious By Nature
6. Descend Into Depravity
7. At What Expense
8. Ethos Of Coercion