Categories Rock Thế giới

1349 công bố thông tin về album mới

Cũng như 2 album trước là "Beyond the Apocalypse" (2004) và "Hellfire", album mới này cũng được thực hiện tại StudioStudio Nyhagen, Na Uy

https://hehemetal.com/pix/2009/04/18/7c656cfa.jpeg

"Revelations Of The Black Flame" track listing:

01. Invocation
02. Serpentine Sibilance
03. Horns
04. Maggot Fetus…Teeth Like Thorns
05. Misanthropy
06. Uncreation
07. Set The Controls For The Heart Of The Sun
08. Solitude
09. At The Gate…