Negative và 5PM là 2 đại diện của Nu Metal
https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/ne_1e370ea6.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/5_26815c59.jpeg

Nhiệt Huyết: 1 đại diện của Heavy Metal từ Đà Nẵng.

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/nh_17ced967.jpeg

God Father: với metalcore nặng kí.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/gf_2d7250ec.jpeg

UnlimiteD: với những chuyển biến mới với Speed/Power Metal.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/un_17553e9e.jpeg

Các bạn nên đi đúng giờ để rocking trọn vẹn chương trình