Không Giới Hạn ( UNLIMITED )
Khí Quyển ( ATMOSPHERE )
Loại b