Chương
trình được biên tập bởi guitarist Hoàng Tuấn, cựu thành viên nhóm Da
Vàng, với sự tham gia của hai ban nhạc trẻ Prophecy và Negative, cùng
hai nhóm rock mới toanh No Way và Purple Balloon.