Tư liệu

Tư liệu

  • 101 Rules of Black Metal

    1.Smoke weed and drink alcohol Hút thuốc uống rượu 2. Hair must be shoulder length or longer, OR skin. Tóc ít nhất cũng dài tớI...